ערבות מדינה – קרן תבור

מטרת הקרן

מדינת ישראל מעמידה הלוואות לעסקים קטנים בשני מסלולים:

 • הלוואות להון חוזר לעסקים בצמיחה אשר סובלים מפער תזרימי
 • הלוואות במסלול השקעות להקמת עסקים חדשים ולהרחבת עסקים קיימים

ההלוואות יועמדו באמצעות הבנקים לעסקים קטנים, אשר על פי בדיקת הגוף המתאם ישנה הצדקה כלכלית לקיומם ועל פי החלטת ועדת האשראי יש מקום לסייע להם במימון בערבות מדינה.

תנאי הקרן

 • סכום מקסימלי של 500,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי עד 10 מיליון ₪
 • סכום מקסימלי של 750,000 ₪ עבור עסקים עם מחזור שנתי 10-22 מיליון ₪

תקופת ההלוואה

 • עד חמש שנים. מתוכם חצי שנת גרייס ועוד 55 תשלומי החזר
 • ריבית: צמודת מדד, שקלית – לפי תנאי שוק
 • ביטחונות: 70% מהערבות ניתנת על ידי המדינה

דרישות הסף

המדינה קובעת מספר דרישות מוקדמות לקבלת ההלוואה:

 • מחזור שנתי: עד 22 מיליון ₪
 • מסלול ההשקעות: השקעת הון העצמי של 20% מסך תוכנית ההשקעה
 • העדר חובות לרשויות למס

תהליך קבלת ההלוואה

הינו מורכב מארבעה שלבים עיקריים:

 • פניית מבקשי ההלוואה לאחד משלושת הבנקים, הבנק הבינלאומי הראשון, בנק אוצר החייל או בנק מרכנתיל דיסקונט. הלקוחות מופנים לחברת תבור
 • מילוי השאלון מסירתו לחברת תבור. לאחר מכן תיערך פגישה עם הלקוחות
 • חברת תבור מעבירה את המלצתה לבנק בו הוגשה הבקשה
 • הבנק מבצע בדיקה כלכלית ללקוחות
 • בקשה נידונה בוועדת האשראי
 

www.bwd.co.il